ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Sonatra Microfinance Institution PLC
  • Ad ID : 3961805
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 279

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience5 Year Up

1. ភារះកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

• ធ្វើការរៀបចំ អភិវឌ្ឍន៍ គោលការណ៍នីតិវិធីសវនកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចការជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
• ធ្វើសវនកម្មលើគោលការណ៍ នីតិវិធី ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានរួមមាន៖ ការបម្រើសេវាកម្ម ការរៀបចំ និងទុកដាក់ឯកសារប្រតិបត្តិការ និងការកត់ត្រាទិន្នន័យនិងការគ្រប់គ្រងលើផលិតផល ។
• តាមដាន និង ធានារកឲ្យឃើញនូវភាពចន្លោះនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី បទបញ្ជាសេចក្ដីណែនាំរបស់គ្រឹស្ថាន ដែលបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។
• ធ្វើសវនកម្មលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុស្ស ការងាររដ្ឋបាល និងការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
• ធ្វើការបង្កើតនិងរៀបចំផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
• ធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីរបបគំហើញសវនកម្មជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
និងរក្សាទុកដាក់ឯកសារភស្ដុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។
• អនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលបានផ្ដល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

2. លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស:

• កម្រិតវប្បធម៌បរិញ្ញាបត្រសវនកម្ម, គណនេយ្យ, សេដ្ឋកិច្ច, ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច០៥ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យសវនកម្ម។
• មានចំនេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងគោលការណ៌គណនេយ្យ និងសវនកម្ម
• មានបទពិសោធន៌ទាក់ទងនឹងការវិភាគប្រព័ន្ធគណនេយ្យហរិញ្ញវត្ថុ
• មានគំនិតសុឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
• មានភាពតស៊ូ និងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
• អាចចុះបេសសកម្មតាមតំបន់នៅពេលដែលគ្រឹះស្ថានតម្រូវ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback