អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងសំណង់ site manager (entry level)

alphasia construction
  • Ad ID : 3636925
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 493

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience1 Year Up
  • Salary Start From$300 Up

អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងសំណង់ (កម្រិតវត្ថុ)

កាតព្វកិច្ច:
អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងក្រុមនិងធនធានដើម្បីបង្កើនមុខងារនិងគុណភាពនៃគម្រោង។

តម្រូវការ:
- ចំណេះ​ដឹង​មូលដ្ឋាន
- ផែនការសម្រាប់អានគម្រោង
- រៀបចំដំណើរការការងារ
- ពិនិត្យនិងកែលម្អគុណភាព
- រាយការណ៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្រង

* អ្នកត្រូវតែមានយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួន

site manager (entry level)

duty :
the site manager is managing teams and resources in purpose of enhancing performance and quality on different project .

requirements :
-basic construction knowledge
-construction plans reading
- organizing work process
- check and improve quality
- report to supervisor

* you must have your own vehicles


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback