Insurance Association - ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង (200$-250$+com)

PROSUR INSURANCE PLC
  • Ad ID : 5101733
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 98

Description

  • Job TypeFull-time

បទពិពណ៌នាការងារ
• ចុះផ្សព្វផ្សាយលក់សេវាធានរ៉ាប់រងតាមសហគមន៍ឱ្យមានប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពដោយអនុវត្តលើគម្រោង ការលក់ ឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ និងសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
• ស្វែងយល់ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តបរបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីងាយស្រួលផ្សព្វផ្សាយ និងលក់សេវាធានារ៉ាប់រង ។
• ចុះសម្របសម្រួលផ្ទាល់នៅកម្រិតសាខាលើសេវាធានារ៉ាប់រងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។
• អនុវត្តតាមផែនការ ដោយត្រួតពិនិត្យវាយតមៃ្លលើលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួន ដោះស្រាយកែលម្អររាល់បញ្ហាកង្វល់របស់ អតិថិជន ក្នុងរង្វង់តួនាទីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់ពីប្រធានសម្របសម្រួលធានារ៉ាប់រង ។
• បញ្ចូលទិន្នន័យធានារ៉ាប់រងជាប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងរៀបចំរបាយការណ៍លក់សេវាធានារ៉ាប់រង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ ការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពគុណភាព ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានសម្របសម្រួលធានារ៉ាប់រងប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងខែ ។
• សម្របសម្រួល និងសិក្សាលើករណីទាមទារសំណងនៅតាមសហគមន៍ដែលទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ។
• សិក្សាស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំង និងខ្សោយពីគូប្រកួតប្រជែង ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលរបស់យើងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
• ស្វែងរកឱ្យឃើញនូវបញ្ហាប្រឈម មតិយោបល់ សំណូមពរនានា ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីយក មកប្រជុំដោះស្រាយ និងកែលម្អរ ។
• សម្របសម្រួល និងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អនៅកម្រិតសាខា និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ។
• យល់ដឹងពីគោលការណ៍ នីតិវិធី បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗ ។
• រាល់កិច្ចការទាំងឡាយណាដែលតម្រូវ និងស្នើឡើងដោយប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ។
តម្រូវការពាក់ព័ន្ធ
• មានសញ្ញាប័ត្រកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រ ឬកំពុងសិក្សាលើជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញទីផ្សារ និងធនាគារ ឬសញ្ញាប័ត្រ ដែលមានតម្លៃស្មើ ឬប្រហាក់ប្រហែល។ល។
• មានទំនាក់ទំនងល្អ ទាំងជំនាញនៃការនិយាយស្តី និងការសរសេរ ។
• មិនតម្រូវចំពោះពិសោធន៍ការងារលើតួនាទីនោះទេ ។
• មានជំនាញខាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលបានល្អប្រសើរ ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ ភាពរឹងមាំ គំនិតផ្តួចផ្តើម ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពល្អក្នុងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
• អាចធ្វើការដោយឯករាជ្យ និងមានការទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ខ្លួន ធ្វើការជាក្រុម មានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការងារ

Employee Benefits
• Basic salary
• 5 working days per week
• Over time pay
• Incentive
• Annual incentive
• Fringe benefits
• Salary 13th or 14th
• To follow Public Holidays of Cambodian Labor Law
• Over lawfully limited family benefits
• Sick leave 7 days
• Annual Leave 18 days
• Seniority Payment
• Staff Uniform
• Medical Claim…per year
• Insurance: Prosur Insurance PLC. & NSSF
• Special trainings


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
PROSUR INSURANCE PLC
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , Kampuchea Tela Building No.C168, 3rd Floor, Russian Federation Blvd, Phum CPC, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
Apply For This Job
Feedback