បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នកជាមួយ Business Account

បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹង Business Account ដោយទទួលបានការដាក់លក់បានកាន់តែច្រើន និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា រូបសញ្ញាបញ្ជាក់ហាង មុខងារសំរាប់រុញផលិតផលឡើងទៅលើស្វ័យប្រវត្តិ ទទួលបានគេហទំព័រមួយដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅលើ khmer24 ដោយឥតគិតថ្លៃ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Business Account

រុញផលិតផលឡើងទៅលើ

ផ្តល់ជួនការរុញផលិតផលឡើងទៅលើដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ២០ តាមពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំណត់ និង ការរុញផលិតផលឡើងទៅលើចំនួន ២០ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

គេហទំព័រអំពីហាងអ្នក

ទទួលបានគេហទំព័រអំពីហាងរបស់លោកអ្នក ដាក់ដោយឡែកមួយនៅលើ khmer24.com ដែលផ្ទុកនូវផលិតផល, ព័ត៌មាន និងលេខទំនាក់ទំនងអំពីហាងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់

ដាក់លក់បានកាន់តែច្រើន

ផ្តល់ជូនការដាក់តាំងលក់ផលិតផលបានកាន់តែច្រើនរហូតដល់ ២០០ ផលិតផល និង មានរូបសញ្ញាបញ្ជាក់ហាងនៅលើផលិតផលដែលអ្នកបានដាក់លក់

ទទួលបានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ

ផ្តល់ជូននូវ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម នៅលើទំព័រព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផលិតផល ដែលអ្នកបានដាក់លក់

ច្បាប់នៃការដាក់លក់:

  • មិនត្រូវប្រកាសលក់ផលិតផលស្ទួនគ្នា
  • មិនត្រូវបង្កើតគណនីច្រើន
  • មិនត្រូវដាក់លក់ខុសប្រភេទ
  • មិនត្រូវបន្ថែមលេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផលិតផល
  • ត្រូវតែប្រើរូបភាពពិតប្រាកដនៃផលិតផល
  • ត្រូវតែបញ្ចូលព័តមានពិតនៃផលិតផល
ព័ត៌មានបន្ថែម
Feedback