ទំនាក់ទំនង dara dara

លេខទូរស័ព្ទ : 011999556,093999556
Website : https://www.khmer24.com/ChanOdam
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Phsar Thmei Bei, ខណ្ឌ / ស្រុក Doun Penh, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Sorya Market
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ