ទំនាក់ទំនង GTC Computer

លេខទូរស័ព្ទ : 012401301,015779984
Website : https://www.khmer24.com/GTCComputer
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Boeng Salang, ខណ្ឌ / ស្រុក Tuol Kouk, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : #A56D4 St 230 (ផ្លូវកោសដូង)​, Sangkat Boeung Salang, Khan Toulkok, Phnom Penh City, Cambodia 12160.
បញ្ចេញមតិ