ទំនាក់ទំនង GTC Computer

លេខទូរស័ព្ទ : 012401301,015779984
Website : https://www.khmer24.com/GTCComputer
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Street 230, Phnom Penh, Cambodia
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ