ទំនាក់ទំនង Ger32 Ger32

លេខទូរស័ព្ទ : 010902324,011246329
Website : https://www.khmer24.com/Ger32
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Stueng Mean Chey, ខណ្ឌ / ស្រុក Mean Chey, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Village : Tra, Commune : Steung Mean Chey, District : Mean Chey, Phnom Penh.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ