ទំនាក់ទំនង Koh Sothea

លេខទូរស័ព្ទ : 012208414,012208414
Website : https://www.khmer24.com/Kohkongheritage
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Kakab, ខណ្ឌ / ស្រុក Por Senchey, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : No 45 st 109
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ