ទំនាក់ទំនង Koh TBA

លេខទូរស័ព្ទ : 012208414,012452880
Website : https://www.khmer24.com/Kohkongheritage
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Ponsang, ខណ្ឌ / ស្រុក Preaek Pnov, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : on National Road 42, Prek Pnov, Phnom Penh
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ