ទំនាក់ទំនង LONG SIMPOR ELECTRONIC SHOP

លេខទូរស័ព្ទ : 081229393,0765772222
Website : https://www.khmer24.com/LSP_Shop
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : https://goo.gl/maps/h3ZBp1umm7C2
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ