ទំនាក់ទំនង Meng

លេខទូរស័ព្ទ : 015371181
Website : https://www.khmer24.com/MMNN
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Preah Sihanouk
អាសយដ្ឋាន : Sihanoukville
បញ្ចេញមតិ