ទំនាក់ទំនង ម៉ាតសាប្លាយ ម៉ាតសាប្លាយ271

លេខទូរស័ព្ទ : 010624222,090858685
Website : https://www.khmer24.com/MarineHeng
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Street 271 in front of Nokia phone shop
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ