ទំនាក់ទំនង ឃ្លាំងNKH77 Auto shop

លេខទូរស័ព្ទ : 098363736,017767717
Website : https://www.khmer24.com/NKH77Autoshop
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Oknha Tep Phan (Street 182), Phnom Penh, Cambodia
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ