ទំនាក់ទំនង CHAI ENG

លេខទូរស័ព្ទ : 081333336
Website : https://www.khmer24.com/chaiengphonestore
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Nehru Boulevard (Street: 215), Phnom Penh, Cambodia
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ