ទំនាក់ទំនង 倪 伟新

លេខទូរស័ព្ទ : 0962666111
Website : https://www.khmer24.com/fb-666538473910972
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ ទុលមុខហាងម៉ូតូហុងដា លីគង់
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ