ទំនាក់ទំនង Kheang King

លេខទូរស័ព្ទ : 099449996,069449996
Website : https://www.khmer24.com/fb-KheangKing
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ផ្សារអូឬស្សី
បញ្ចេញមតិ