ទំនាក់ទំនង Cheng Chhaynum

លេខទូរស័ព្ទ : 010550177
Website : https://www.khmer24.com/fb-chhaynum2014
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ម្តុំ​ផ្សារ​អូរឫស្សី​​
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ