ទំនាក់ទំនង Rovin Shop

លេខទូរស័ព្ទ : 016486464
Website : https://www.khmer24.com/fivec
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : 5A, Street 265,Tuek L'ak 3, Toul Kouk, Phnom Penh. In front of Somnong 12 Market.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ