ទំនាក់ទំនង Hong

លេខទូរស័ព្ទ : 0965600025,0965646750,012600025
Website : https://www.khmer24.com/menghakmarketing
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Stueng Mean Chey, ខណ្ឌ / ស្រុក Mean Chey, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Phnom Penh
បញ្ចេញមតិ