ទំនាក់ទំនង p-12589156

លេខទូរស័ព្ទ : 0976660093,012666093
Website : https://www.khmer24.com/p-12589156
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : phnom
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ