ទំនាក់ទំនង p-972054555

លេខទូរស័ព្ទ : 0972054555
Website : https://www.khmer24.com/p-972054555
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : បូរីពិភពថ្មីកំបូល
បញ្ចេញមតិ