ទំនាក់ទំនង Sheyha

លេខទូរស័ព្ទ : 066866200
Website : https://www.khmer24.com/p-977102202
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Tuol Tumpung Pir, ខណ្ឌ / ស្រុក Chamkar Mon, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Nearby St271
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ