ទំនាក់ទំនង Sakura Enterprises

លេខទូរស័ព្ទ : 078989813,0962525253,086481447
Website : https://www.khmer24.com/sakura123
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : St 327, tuol kork
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ