ទំនាក់ទំនង Chong 张先生

លេខទូរស័ព្ទ : 0885662000
Website : https://www.khmer24.com/sugar
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Boeng Kak Pir, ខណ្ឌ / ស្រុក Tuol Kouk, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Near TK Avenue
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ