ទំនាក់ទំនង vong Kimty

លេខទូរស័ព្ទ : 011766688,015222254
Website : https://www.khmer24.com/vongkimty
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Sok Hok (St. 107), Phnom Penh, Cambodia
បញ្ចេញមតិ