បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នកជាមួយ Business Account

បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹង Business Account ដោយទទួលបានការដាក់លក់បានកាន់តែច្រើន និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា រូបសញ្ញាបញ្ជាក់ហាង មុខងារសំរាប់រុញផលិតផលឡើងទៅលើស្វ័យប្រវត្តិ ទទួលបានគេហទំព័រមួយដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅលើ khmer24 ដោយឥតគិតថ្លៃ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Business Account

រុញផលិតផលឡើងទៅលើ

ផ្តល់ជួនការរុញផលិតផលឡើងទៅលើដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ២០ តាមពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំណត់ និង ការរុញផលិតផលឡើងទៅលើចំនួន ២០ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

គេហទំព័រអំពីហាងអ្នក

ទទួលបានគេហទំព័រអំពីហាងរបស់លោកអ្នក ដាក់ដោយឡែកមួយនៅលើ khmer24.com ដែរផ្ទុកនូវផលិតផល, ពត៏មាន និងលេខទំនាក់ទំនងអំពីហាងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់

ដាក់លក់បានកាន់តែច្រើន

ផ្តល់ជូនការដាក់តាំងលក់ផលិតផលបានកាន់តែច្រើនរហូតដល់ ២០០ ផលិតផល និង មានរូបសញ្ញាបញ្ជាក់ហាងនៅលើផលិតផលដែលអ្នកបានដាក់លក់

ទទួបានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ

ផ្តល់ជូននូវ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម នៅលើទំព័រព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផលិតផល ដែលអ្នកបានដាក់លក់

ប្រៀបធៀបរវាង Normal Account និង Business Account

Normal Account
ឥតគិតថ្លៃ
Business Account
$100 រយៈពេល 1 ឆ្នាំ
ចំនួនដាក់លក់ 10 200
រុញឡើង 5 ផលិតផលក្នុងមួយថ្ងៃ 20 ផលិតផលក្នុងមួយថ្ងៃ
រុញឡើងដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - 20
រូបសញ្ញាបញ្ជាក់ហាង -
បង្ហាញផលិតផលដោយស្វ័យប្រវត្តិ -
បង្ហាញបដានៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានលម្អិត -
បង្ហាញផលិតផលអ្នកក្នុងទំព័រព័ត៌មានលម្អិត -
គេហទំព័រ -
ឥតគិតថ្លៃ សូមទាក់ទង: 077 75 75 77

ច្បាប់នៃការដាក់លក់:

  • មិនត្រូវប្រកាសលក់ផលិតផលស្ទួនគ្នា
  • មិនត្រូវបង្កើតគណនីច្រើន
  • មិនត្រូវដាក់លក់ខុសប្រភេទ
  • មិនត្រូវបន្ថែមលេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផលិតផល
  • ត្រូវតែប្រើរូបភាពពិតប្រាកដនៃផលិតផល
  • ត្រូវតែបញ្ចូលព័តមានពិតនៃផលិតផល
ព​ត៌​មាន​បន្ថែម