ទំនាក់ទំនង Camera City

លេខទូរស័ព្ទ : 011221133
Website : https://www.khmer24.com/Camera-City
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : #162-164, St110, Sangkat Phsar Chas, Khan Duan Penh.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ