ទំនាក់ទំនង Piseth

លេខទូរស័ព្ទ : 016915678,011836168,0888588168
Website : https://www.khmer24.com/PisethHR
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Address: #43, St86, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Phenh, Phnom Penh.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ