ទំនាក់ទំនង Ut Tearin

លេខទូរស័ព្ទ : 093549594,011680005
Website : https://www.khmer24.com/TearinRealestateAgency
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Boeng Keng Kang Bei, ខណ្ឌ / ស្រុក Chamkar Mon, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Our office address : #168, St. 103, Sangkat Toul Sangke, Khan Russie Kaev, Phnom Penh, Cambodia.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ