ទំនាក់ទំនង Ut Tearin

លេខទូរស័ព្ទ : 016525953,011525953
Website : https://www.khmer24.com/TearinRealestateAgency
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Tuol Sangkae, ខណ្ឌ / ស្រុក Ruessei Kaev, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : Our office address : #168, St. 103, Sangkat Toul Sangke, Khan Russie Kaev, Phnom Penh, Cambodia.
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ