ទំនាក់ទំនង p-963909030

លេខទូរស័ព្ទ : 0963909030,0977065579,095893976
Website : https://www.khmer24.com/p-963909030
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ